Personlig assistans, hörapparater och päls

www.assistansersattning.com/
www.horapparaterstockholm.se/
www.frukoststockholm.se/
www.palsjacka.se/
http://www.palsar.nu/
http://www.palskappa.se/
http://www.palsstockholm.se/

Arbetsuppgifter i olika verksamheter tex läder- och skinnbyxor, päls, pelze

Om brukaren beviljas päls personlig assistans kan tex göra BILLIGASTE SKRÄDDARSYDDA OCH MÅTTBESTÄLLDA LÄDERBYXOR OCH SKINNBYXOR och i en verksamhet där den personliga assistenten arbetar nära verksamhetens personal, som på en korttidsvistelse eller om brukaren bor på elevhem, är det viktigt att arbetsgivaren, brukaren och ansvarig person i pelze verksamheten träffas för att klargöra den personliga assistentens respektive personalens olika roller. Man bör poängtera att den personliga assistenten är knuten till pelz Berlin brukaren och inte ingår i verksamhetens personal. Det är viktigt att de personliga assistenterna och personalen i verksamheten är medvetna http://www.horseltest.com/ om och accepterar skillnaderna i deras respektive arbetsuppgifter och arbetsvillkor.

Om brukaren har personlig assistans http://www.gpshund.se/ i ett familjehem, bör den päls personliga assistentens roll vara densamma som i en vanlig familj. Ska familjen resa och hm fur spela golf så pelze hjälper Novatravel till. 

Referenser:

Lag(1993:387) om stöd och service till Hörselnedsättning vissa funktionshindrade

Socialförsäkringsbalk pelz Hamburg (2010:110)

Regeringens proposition 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade

Regeringens proposition 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans

Försäkringskassans vägledning 2003:6 Version 7, Assistansersättning

Socialstyrelsen: Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Daunenjacke mit pelz Stöd för rättstillämpning och handläggning, 2007

Vid brukares dödsfall, päls och pelze, parka mit echtfell

Det är viktigt att assistansanordnaren i pelzkragen kaufen som upprättar en handlingsberedskap parka mit echtfell för ett bra bemötande gentemot assistenter och övriga berörda när en brukare avlider.

Riktlinjer för hur verksamheten bör agera vid brukares dödsfall till pelzmantel verkaufen

Nedan följer exempel på vad som kan vara bra att tydliggöra i riktlinjerna. Alla exempel som beskrivs nedan är dock inte aktuella för alla typer av assistansanordnare. Varje assistansverksamhet måste själv avgöra vad som är pelzmantel verkaufen angeläget att klargöra i just deras riktlinjer.

Kontakt med anhöriga om päls och pelze

Anhörigas engagemang i assistanssituationen varierar. Oavsett hur engagerade de anhöriga har varit i brukarens assistans kan det vara bra om arbetsgivaren tar kontakt med de anhöriga. Assistenterna behöver till exempel få veta om de anhöriga vill att assistenterna deltar vid begravning vid pelze, hur och när assistenternas personliga tillhörigheter såsom päls kan hämtas och liknande. De anhöriga kan dessutom vara intresserade av att vara delaktiga i kontakten med brukarens personliga assistenter. Det kan röra sig om att informera assistenterna om dödsfallet eller sammankalla dem till ett möte för att prata om det inträffade.

Information till de anställda om dödsfallet kring päls och pelze

Päls för Arbetsgivaren bör informera samtliga berörda så snart den har fått vetskap om att en brukare har avlidit. Det är mycket viktigt att samtliga anställda hos brukaren, även vikarier, får beskedet. Detta gäller även assistenter som för tillfället är föräldra- eller tjänstlediga.

Pelze för Arbetsgivaren bör meddela de anställda muntligen. För assistansverksamheter är det oftast enklast att kontakta de anställda per telefon. Det måste avsättas tillräckligt med tid för varje telefonsamtal för att både kunna svara på direkta frågor och för att ge assistenterna möjlighet att ”bara prata” en stund. Ett alternativ är att samla samtliga anställda och informera alla på en gång.

Stöd till assistenterna pelze münchen

Att förlora en person man kommit nära och kanske ägnat mycket tid tillsammans med kan innebära en stark psykisk påfrestning och leda till krisreaktioner. Dessutom kan förlusten innebära att de personliga assistenternas anställningar måste avslutas, vilket http://www.horapparaterpriser.se/ i så fall är ytterligare en psykisk belastning för dem. Arbetsgivaren bör ha en beredskap för att tillgodose det behov av psykiskt och socialt omhändertagande som uppstår när anställda drabbas av akuta kriser. Det är viktigt att arbetsgivaren finns där för de anställda och att de får tillfälle att prata om det som har inträffat. Det kan vara bra att samla pelze München assistenterna i direkt anslutning till dödsfallet för att informera om vad som har hänt och eventuellt ha en minnesstund för brukaren. En sådan samling ger också tillfälle för assistenterna att prata om det som hänt och dela sina tankar kring händelsen. Det är också viktigt med tydlig och saklig information vid allvarliga händelser. Att samla alla assistenter är en bra möjlighet för arbetsgivaren att försäkra sig om att alla får samma information. Ett gott omhändertagande i den akuta situationen är av stor betydelse för att mildra eventuella stressreaktioner. Om någon av brukarens assistenter inte kommer till träffen är det viktigt att arbetsgivaren följer upp detta.

Utöver den inledande träffen med assistenterna bör arbetsgivaren även erbjuda enskilda samtal med assistenterna eller återkommande gruppsamtal, så att assistenterna får möjlighet att stödja varandra i sorgearbetet.

Om arbetsgivaren till följd av brukarens dödsfall måste avsluta de personliga assistenternas anställningar, kan en viktig del av stödet till assistenterna vara att diskutera deras framtida arbetssituation och ekonomi. Arbetsgivaren bör informera assistenterna om huruvida det finns möjlighet till anställning inom verksamheten och/eller bistå med information hur de går vidare i kontakter med Arbetsförmedling, A-kassa, fack och så vidare.

Arbetsgivaren kan också förmedla telefonnummer till exempelvis jourhav­ande medmänniska och präst, dit assistenterna kan vända sig om de känner att de behöver stöd utöver det som verksamheten kan ge.

Professionell personal utanför verksamheten

Ibland kan det finnas behov av att anlita professionell personal utanför verksamheten för krisstöd, till exempel kurator eller psykolog. Det kan vara aktuellt för de personliga assistenterna men även för administrativ personal/verksamhetsledning som i många verksamheter har mycket nära kontakt med brukarna. Det bör i varje enskilt fall avgöras vem eller vilka som behöver kontakt med professionell personal utanför verksamheten. Det finns flera privata konsultföretag som arbetar med första hjälpen och krisstöd.

Arbetsgivaransvaret

Det är arbetsgivarens ansvar att informera brukarens personliga assistenter, och i förekommande fall arbetsledare, om dödsfallet. Arbetsgivaren ansvarar för de administrativa uppgifter som följer av dödsfallet såsom att slutföra ekonomiska förpliktelser mellan brukaren och verksamheten (enligt avtal), slutavräkning till försäkringskassan och eventuellt avsluta de personliga assistenternas anställningar.

I många assistansverksamheter är de personliga assistenternas anställning knuten till en bestämd brukare, vilket kan innebära att de inte automatiskt har en fortsatt anställning hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren har dock skyldighet att undersöka om det finns någon omplaceringsmöjlighet inom verksamheten för de assistenter som har tillsvidareanställningar. Denna möjlighet bör även undersökas för de assistenter som har tidsbegränsade anställningar. Om omplacering inte är möjlig kan www.handikappidrott.com
www.hemtjanstvasteras.com/
http://www.horapparaterlandstinget.se/ en följd av brukarens bortgång bli att de personliga assistenternas anställningar måste avslutas. Uppsägningstiderna för tillsvidareanställda assistenter och regler för tidsbegränsade anställningars upphörande framgår av  lag om anställningsskydd eller gällande kollektivavtal eller annat avtal med arbetsgivaren. Enligt 11 § och 13 § MBL ska arbetsgivaren, när det gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist (gäller för tillsvidareanställda assistenter), begära lokal förhandling med facket innan beslut om uppsägning fattas. I flera kollektivavtal för personliga assistenter finns det undantag från denna förhandlingsskyldighet vid brukares dödsfall. Om verksamheten är medlem i en arbetsgivarorganisation bör denna kontaktas innan verksamheten avslutar någon anställning.

Om följden av dödsfallet blir att fler än fem tillsvidareanställda arbetstagare måste sägas upp, räknas detta som en driftsinskränkning. Enligt lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder ska Arbetsförmedlingen varslas om denna. Varslet ska ske en viss tid innan driftsinskränkningen genomförs (2 §). Vid dödsfall är det inte möjligt. Dock är det viktigt att verksamheten kontaktar Arbetsförmedlingen snarast efter dödsfallet.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om Första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:!7, fastställs att alla arbetsgivare ska ha en beredskap och rutiner för krisstöd.

Ekonomiska konsekvenser för verksamheten

Försäkringskassan har givit ut ett IM (Informationsmeddelande) 2008:093 som säger att det endast är den assistansberättigade som varit egen arbets­givare för sina personliga assistenter som enligt 6 § förordning (1993:1091) om assistansersättning, genom dödsboet, kan ansöka om att få jämställa tiden efter den ersättningsberättigades dödsfall med lämnad assistans om assistenten inte kan få annat godtagbart arbete och därför uppbär lön från den ersättningsberättigade.

Ersättning lämnas dock högst under tid motsvarande uppsägningstid som följer av lag. Tidigare tolkning var att denna möjlighet var öppen för alla assistansberättigade. Den ändrade tolkningen av bestämmelsen grundas på att Regeringsrätten inte beviljat prövningstillstånd i mål nr 5046-05 som gällde en Kammarrättsdom i Göteborg 2005-06-30 i mål nr 876-05.

Ärendet handlar om att Försäkringskassan nekat utbetalning av assistansersättning till en avlidens dödsbo eftersom den avlidnes assistenter inte varit anställda av personen själv utan av ett assistansföretag. Varje verksamhet bör med anledning av den förändrade tolkningen se över hur eventuella uppsägningskostnader vid dödsfall och institutionsvistelse ska finansieras.

 

Referenser:

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Förordning (1993:1091) om assistansersättning

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1999:07) Första hjälpen och krisstöd

personlig assistans i stockholm
Personlig assistans i Stockholm

Personlig assistans i arbetssituationen

Enligt förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159) kan personer som har så stor omfattning av sin funktionsnedsättning att denne är berättigad till assistans även behöva stöd av personlig assistans för att ha möjlighet att arbeta. Den personliga assistenten ersätter då ett eventuellt arbetsbiträde, enligt förord­ning (2000:360) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp, och ger dessutom ytterligare personligt stöd som den assistansberättigade kan tänkas ha i denna situation. Det är därmed inte möjligt att få såväl bidrag för arbetsbiträde som ersättning för personlig assistans under arbetstid samtidigt. Däremot kan det tänkas att den ersättningsberättigade har personlig assistans under sin fritid och arbetsbiträde under arbetstid, om behovet då inte anses så stort att personlig assistans behövs. I de fall personlig assistans anses vara berättigat under en assistansanvändares arbetstid ska denna tid räknas in i det totala antalet assistanstimmar, enligt Försäkringskassans vägledning Assi­stans­ersättning2003:6 version 7.

För en förvärvsarbetande assistansberättigad kan arbetet innebära högre assistansomkostnader, i form av att denne behöver ha assistans även under till exempel konferenser, utbildningar och tjänsteresor.

Dessa kostnader ska täckas av assistansersättningen, och måste därmed tas med i budget. I Försäk­ringskassans vägledning Assistansersättning 2003:6 version 7 under avsnittet om förhöjt timbelopp står det: ”För den som till exempel reser mycket med anledning av förtroendeuppdrag eller i tjänsten kan det finnas skäl att godta en annan procentuell fördelning.” Det anses dock inte i sig vara ett särskilt skäl till förhöjt belopp, men i de fall där den assistansberättigade har det bör denne se till att ansöka om en omfördelning av kostnadsslagen om assistansomkostnadsdelen inte räcker.

Precis som i övriga situationer i livet är det viktigt att den personliga assistenten vet sin roll när denne assisterar under den assistansberättigades arbetsdag.

Det kan röra sig om såväl på vilket sätt assistansanvändaren vill ha assistans med sina arbetsuppgifter som hur den personlige assistenten ska förhålla sig till assistansanvändarens kollegor. Det kan också vara viktigt att den assistansberättigade tydliggör assistentens roll även för sin egen arbetsgivare, speciellt om denne inte har någon tidigare kunskap om personlig assistans.

Vidare kan det vara så att den assistansberättigade har ett arbete av sådan art att denne själv står under stark sekretess och tystnadsplikt. I dessa fall kan det vara så att assistenten också måste skriva på ett avtal om detta hos den assistansberättigades arbetsgivare.

Gällande assistentens arbetsmiljö när denne är med på assistansanvändarens arbetsplats gäller ett delat arbetsmiljöansvar mellan båda arbetsgivarna. Assistansanvändarens pelze Frankfurt är arbetsgivare är ansvarig för de fasta och redan befintliga lösa anordningarna som finns på arbetsstället, medan assistenternas arbetsgivare har kvar sitt ansvar att assistenterna inte drabbas av ohälsa av att använda anordningarna. Läs mer i Arbetsmiljöverkets publikation Arbets­miljöansvar – för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbets­platser (H432).

Att arbeta med stöd av personlig assistans och päls

IfA drev under ett år, mellan 1 september 2009 och 31 augusti 2010, ett projekt som handlade om att att arbeta med stöd av personlig assistans. Projektet bakgrund var den höga arbetslöshet som råder bland personer som har personlig assistans, och syftet var att ge inspiration och visa på vilka möjligheter personlig assistans ger personer med funktionsnedsättning till att arbeta som tex i Pelze München

. Målgruppen bestod av såväl assistansanvändare, personliga assistenter och anhöriga, som myndigheter, politiker och inte minst arbetsgivare.

personlig assistans i uppsala

Projektet har resulterat i en hemsida (www.arbetamedassistans.se) där mer information om bland annat regelverk och andra typer av stöd som finns för personer med funktionsnedsättning i arbetslivet finns. Projektet tog även fram en bok som bygger på djupintervjuer med assistansberättigade personer som arbetar på den reguljära arbetsmarknaden. Denna bok är www.horapparat.com/
www.horapparater.com/ av inspirerande karaktär och innehåller förutom erfarenheter från de intervjuade personerna även konkreta tips till såväl assistansberättigade som arbetsgivare. Boken kan du beställa från IfAs kansli.

Regeringens proposition 1992/93:159 Stöd och service till vissa http://www.palskrage.se/
http://www.aderbracksoperation.se/
http://www.skönhetsoperationer.com/ funktionshindrade

Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp