Lage Jonason Djursholm Varning!

Källa Lexbajs Ha aldrig med honom att göra stark rekommendation!

PARTER

KÄRANDE

KATHARINA Gunilla Jonason, 570125-1729

Villavägen 8 S

182 79 Stocksund

Ombud: Clara Tengbom

c/o Advokat Clara Tengbom AB

Box 2345

103 18 Stockholm

SVARANDE

LAGE Gustav Thomas Jonason, 511110-2454

Henrik Palmes Allé 23

182 69 Djursholm


DOMSLUT

  1. Lage Jonason ska till Katharina Jonason betala 1 360 000 kr jämte ränta enligt

6 § räntelagen från den 30 december 2010 till dess betalning sker.

  1. Lage Jonason ska ersätta Katharina Jonasons rättegångskostnad med 6 700 kr,

varav 6 250 kr avser ombudsarvode, samt ränta enligt 6 § räntelagen från denna

dag till dess betalning sker.

ATTUNDA TINGSRÄTT DOM

2013-03-27

T 8058-12

YRKANDEN M.M.

Katharina Jonason har yrkat och åberopat omständigheter till stöd för sin talan enligt

bilaga 1.

Lage Jonason bestred först yrkandet men har nu medgett Katharina Jonason talan.

Katharina Jonason har yrkat ersättning för rättegångskostnad.

DOMSKÄL

Lage Jonason har medgett Katharina Jonasons talan. Den ska därför bifallas. Med

denna utgång följer att Lage Jonason ska ersätta Katharina Jonasons

rättegångskostnader. Lage Jonason har inte haft något att invända mot det yrkade

beloppet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 401)

Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast den

17 april 2013. Prövningstillstånd krävs.

Anna Flodin

advokat clora tengbom ab

advokat e/ara tengborn

ledamot av sveriges

advokatsomtund

mälartarget 19

pos1box 2345

103 18 stockho/m

te/. 08-679 50 06

tax. 08-22 24 24

epos t:

cloro.lengb om@

odvokotemo.info

i samarbete rned

advokat blrgiHc

w.sobelström

Ansökan om stämning

Kärande: Katharina Jonason

570125-1729

Villavägen 8 S

Ombud:

182 79 stoeksund

Advokat Clara T en g bom

Box 2345

1 0318 Stockholm

Svarande: Lage Jonason

511110-2454

Saken:

Henrik Palmes Alle 23

182 69 Djursholm

Fordran

Attunda Tingsrätt

Box 940

191 29 Sollentuna

ATIUNDA TINGSRÄTT

ATTUNDAn~

BESLUT .~Ö.~.ll:-ol.J.. ..

~tämning utfirdas

skriftligt svaromål

ed tredskodomsföreläggande

kriftligt fordringsbevis)

<-GMun_tl_lg__ <t#o..-r_taaedVISe

………………………………

Med stöd av bifogad fullmakt får jag för Katharina Jonason ansöka om stämning å

Lage Jonason med

advokat cloro tengbom ab

Yrkande

att Lage Jonason åläggs att till Katharina Jonason utge ett belopp om 1 360 000 kronor

jämte ränta enligt råntelagen § 6 från förfallodagen 2010-12-30 till dess betalning

sker.

Grund

Katharina Jonason har en fordran på Lage Jonason som enligt skuldebrev från 2010-

05-28 (bilaga 1). Skulden förföll till betalning dels 2010-09-30 och dels 2010-12-30.

Kvarvarande skuld om 1 360 000 är fortfarande oreglerad.

Omständigheter

Katharina Jonason och Lage Jonason har varit gifta. Äktenskapet upplöstes genom

Attunda tingsrätts deldom i mål T 6661-08. Bodelningsavtal träffades 28 maj 2010.

Enligt bodelningsavtalet utgav Lage Jonason till Katharina Jonason en del av skifteslikviden

genom ett skuldebrev om 2 500 000 kr med pantsäkerhet i visst lösöre. Enligt

skuldebrevet har Katharina Jonason rätt att realisera panterna och ur försäljningslikvidenerna

tillgodogöra sig de obetalda beloppen om inte Lage Jonason erlagt betalning

inom vissa tidsfrister. Enligt skuldebrevet skulle 500 000 kronor betalas till

Katharina Jonason senast 2010-06-30, 500 000 kronor senast 2010-09-30 och 1 500

000 kronor senast 2010-12-30. Inget av beloppen har betalats av Lage Jonasson.

Sedan skulden förföll till betalning har Katharina Jonason genom Uppsala Auktionskammare

försålt tre av de i skuldebrevet angivna panterna för vilka hon erhållit försäljningslikvid

om totalt 1 140 000 kronor. Försäljning av panterna har fordrat samtycke

från Lage Jonason vilket vållat åtskilliga problem varför ytterligare försäljningar

inte är önskvärda. Lage Jonason har även erhållit upprepade anmaningar att reglera

skulden utan att så skett. Skulden förföll till betalning för över två år sedan varför ytterligare

fördröjning är oacceptabel. Aterstående skuld uppgår i dagsläget till 1 360

000 kronor jämte ränta. Då Lage Jonason har en klar och, sedan länge, förfallen

skuld till Katharina Jonason hemställes att tingsrätten förpliktar Lage Jonason att betala

skulden och räntan omgående.

advokat clara tengbom ab

Bevisning

Skriftlig bevisning

Skuldebrev från 2010-05-28 till styrkande av klar och förfallen skuld samt beloppets

storlek.

Ansökningsavgiften, 450 kronor, har inbetalats till tingsrättens plusgirokonto.

~fockholm ~J2-10-24.

’ \; ( Cl4jhf0v~

Clara Tengbom l

Bilagor

  1. skuldebrev från 2010-05-28
  2. Fullmakt
  3. Personbevis